EXPEDÍCIA do Dolného Zemplína1

29.09.2018

Rate it Thanks for rating

Hrad Veľký Kamenecpostavili v 13.storočí, po tatárskom vpáde. V roku 1283došlo k výmene majetkov medzi synom Lóranta a rodinou Mičbánovcov. V roku 1438sa spomína hrad, ktorý mal vežu. Potom ho v roku 1451dobyl Ján Jiskraa podnikal z neho výpady do blízkeho i vzdialenejšieho okolia. Keď 1458obsadilo hrad kráľovské vojsko, podpísali na tomto hrade mierovú zmluvu medzi JiskromJánom Hunyadym. Pravdepodobne v dôsledku týchto udalostí koncom 15.storočiavykonali Soósovcina hrade veľké opravy a vybudovali veľké opevnenie. V 17.storočí, keď sa vtedajší majiteľ Juraj Soós aktívne zúčastnil Vesselényiho povstania, cisárske vojsko 1672hradzbúralo.
V obciVeľký Kamenec sa ešte nachádza:
- bývalý kaštieľ baróna Fischera – postavený v 1. polovici 19. storočia, stratil svoju klasicistickú výzdobu a dodnes slúži účelom Základnej školy
- rímskokatolícky kostol sv. Jozefa – zo 14. storočia, ktorý stojí tesne pod hradným vrchom, dnes má klasicistické črty.
- reformovaný kostol,pamätný stĺp Mieru a Priateľstva, socha sv. Anny, Dom výtvarníkov s galériou 
- Európsky park– s drevenými sochami stredovekých maďarských bojovníkov, bol odhalený pri príležitosti oslavy vstupu Slovenska do EÚ začiatkom mája 2004.

Kašvárje národná prírodná rezerváciav správe štátnej ochrany prírody Latorica.
Nachádza sa v katastrálnom území obce Ladmovce v okrese Trebišov v Košickom kraji. Územie bolo vyhlásené v roku 1953 a naposledy novelizované v roku 1993 na rozlohe 116,4264 ha. Ochranné pásmo nebolo určené.
Predmetom ochrany je: Ochrana územia na mezozoickom podklade vo východnej časti Zemplínskych vrchov. Vhodné prostredie pre vápnomilnú, xerotermnú vegetáciu a príslušné spoločenstvá fauny. Miestami výskyt krasových javov. Množstvo vzácnych a chránených taxónov.

Zemplínsky hrad je hrad v Zemplíne, v okrese Trebišov. Leží na návrší nad obcou Zemplín. Tvoria ho v súčasnosti už len zvyšky základov stredovekého hradu. 
Na rovine vytvorenej riekou Bodrog stálo pôvodne slovanské opevnenie. Na mieste tohto opevnenia bol neskôr postavený hrad, ktorý bol sídlom zemplínskej župy. Hrad je písomne doložený roku 1214. Význam hradu bol príčinou, že aj obec, na území ktorej bol hrad postavený, odvodila názov od hradu a bola povýšená na mesto v roku 1426Do dnešných dní sa zachovali nepatrné zvyšky, ktoré splývajú s okolitým terénom a sú zakryté vegetáciou.
Podľa údajov z roku 1332bol na hrade kostol zasvätený sv. Jurajovi, ochrancovi opevnených sídiel a strážnych miest. Žiaľ, archeologickým výskumom sa základy kostola, ani hradnej budovy nepodarilo zachytiť. V správe z roku 1873sa uvádza, že musel byť rozmernejší, kvôli stavbe veže ku kalvínskemu kostolu (1872) rozobrali asi 15 metrov vysokú ruinu hradnej veže, ktorá tam dovtedy stála. 
Odkryli sa iba malé zvyšky múrov, podľa ktorých sa zdá, že bývalý hrad i prvý kostol sú prekryté dnešnými kostolmi, prípadne rozrušené hrobmi dodnes používaného cintorína. 
Dnešný kalvínsky kostol, má gotické základy a bol prestavaný roku 1628. Vtedy stála iba samotná loď, vežu postavili až roku 1872. Druhý gréckokatolícky kostolzačali budovať v roku 1804
K pôvodnému, ešte v románskom slohu stavanému, kostolu sv. Juraja patril aj cintorín. Niekoľko hrobov z neho sa podarilo odkryť pri vnútornej stene valu roku 1985.

V obci Brehovsa nachádza barokový kláštor a kostol minoritov, ktorý tvorí trojtraktová budova kláštora pristavená k budove staršieho kostola. Výrazná dominanta obce. Kláštorný kostol sv. Františka Serafína (kat.) bol postavený minoritmi na zrúcaninách románskeho kostola v rokoch 1767 až 1769. Z pôvodnej románskej stavby zachovali iba vežu. Kostol bol upravovaný v roku 1950. Kláštor postavili v rokoch 1767 až 1768.

Cejkovský hradstrážil cestu zo Zemplínado Trebišova. Postavili ho pravdepodobne v 13. storočí, alebo začiatkom 14. storočia. Cejkovská vetva rodu Kaplon ho vlastnila do roku 1403. Vtedy kráľ Žigmundskonfiškoval majetok rodu pre ich neveru panovníkovi a hraddal zbúrať. V roku 1407konfiškát dáva Petrovi Šóšovi a Matejovi Kelečénimu a zároveň povoľuje znovuvystavanie hraduzemanovi z Pozdišoviec. Noví majitelia chceli hradobnoviť, ale ešte v roku 1438sa uvádza, že je v ruinách. V 15. storočíbol načas aj v rukách bratríckychvojsk. V roku 1471nariadil uhorskýsnem zbúranie hradu, čo sa pravdepodobne nestalo, pretože sa spomína aj neskôr. Definitívny zánik hradu spôsobili až cisárske vojská v roku 1673Na kužeľovitom kopci nad obcou sú zreteľné stopy po valoch a priekopách. Na najvyššom bode sú stopy po prírodnom kamennom podklade na ktorom pravdepodobne stála hlavná obytná stavba. Na severozápadnej strane objektu je fragment múru tejto budovy. Z kruhovej veže chrániacej vstup od severovýchodu ostal už len kráter s priemerom 7m a stopami po hospodárskych objektoch zvlnené predpolie.

V obci Kystasa nachádzajú tri kostoly. Kostol reformovanej cirkvibol postavený v roku 1789. Má neogotickú ihlanovú strechu, je jednoloďovou stavbou. V roku 1916 zvon zobrali na vojnové účely. Po vojne si zbor zakúpil nový zvon, ktorý im v 2.sv znova zobrali. V roku 1959 si znova zakúpili zvon. 
V roku 1969 bol na miestnom cintoríne prestavaný pôvodný kostolík na rímskokatolícky kostol, ktorý je zasvätený Svätej Trojice. 
Obec Kysta je filiálnou obcou farnosti Novosad v Trebišovskom protopresbyteráte. V roku 1968 bol na miestnom cintoríne postavený kostol, v ktorom mali každú druhú nedeľu bohoslužby aj gréckokatolíci. V roku 1989 sa rozhodli veriaci spolu s otcom Michalom Onderkom postaviť nový chrám. 29. júla 1990 bol posvätený základný kameň. Stavba rástla veľmi rýchlo vďaka obetavosti veriacich, ktorí za necelý rok dokázali vybudovať krásne dielo. Slávnostnú posviacku nového chrámu vykonal 23. júna 1991 vtedajší prešovský sídelný biskup Mons. Ján Hirka. Chrám je zasvätený svätým slovanským apoštolom Cyrilovi a Metodovi. 

ATC Mária Veľaty

Track properties

Dĺžka trasy

45.03 km

Trvanie trasy

02h:47m:08s

Maximálna výška

-

Minimálna výška

-

Track items

View Larger Map

Altitude

Add comment

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. More info